Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

24.08.2017
Získané dotácie mestom Svätý Jur

Získané dotácie mestom Svätý Jur

 

Doteraz sa v  roku 2017 mestu Svätý Jur podarilo získať tieto dotácie:

EU         Irop

 

1)      Mesto Svätý Jur získalo nenávratný finančný prostriedok z Európskej únie

Kód projektu                      302011G294

Názov projektu                   Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Kód výzvy                          IROP-PO1-SC121-2016-12

Prioritná os                        1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ                   1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 

Dátum začatia projektu:                                         január 2017

Dátum ukončenia projektu:                                     január 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:                       691 450,24 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:                      95%

Miesto realizácie projektu:                                     Mesto Svätý Jur

 

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov prostredníctvom vybudovania prestupného dopravného terminálu a tým prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre obyvateľov mesta a spádových obcí.

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

a)      Zriadenie prestupného dopravného terminálu

b)      Vytvorenie parkoviska P+R a B+R

V rámci aktivity 1 sa vytvorí prestupný uzol vrátane dobrých podmienok pre cyklistickú dopravu. Celé realizované územie bude bezbariérové s bezbariérovými prístupmi. Chodníky budú vybavené signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých. Pre zvýšenie komfortu budú v predstaničnom priestor realizované prístrešky autobusových zastávok a osadený drobný mobiliár. Skvalitnia a dobudujú sa spevnené plochy (cesty a chodníky). Na záver sa zrealizujú sadové úpravy, rekultivuje sa zeleň, vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený.

V rámci aktivity 2 bude vybudovaných 58 parkovacích miest (P+R) , 2 parkovacie miesta pre autobusy, zázemie pre cyklistov vo forme prestrešených cyklostojanov (B+R) , ktoré budú umiestnené v tesnej blízkosti železničného nástupištia.

 

2)      20.000,- € z Ministerstva vnútra SR na projekt „Bezpečnosť v meste Svätý Jur a ochrana detí na CSS.

Mesto takto zakúpilo celkom 8 nových kamier a tieto umiestnilo v meste Svätý Jur na svetelné križovatky .

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

 

 

3)      4.000,- z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt „Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách“

Mesto vďaka tejto dotácii vydalo knihu s rovnomenným názvom. Zostaviteľ tejto knihy bol Miloš Nosál. Náklad je v počte 2000 ks. Kniha bola slávnostné uvedená do života na festivale Umenie a víno 23.6.2017. Predmetnú knihu si môžete zaobstarať v Kancelárií prvého kontaktu mestského úradu, prípadne v Mestskej knižnici.

 

 

4)      6.000,- € z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt : „Svätojurské hody, festival umenia“  Mesto Svätý Jur každoročne uskutočňuje pri príležitosti patróna mesta Svätého Juraja festival Svätojurské hody. Tento ročník sa uskutočnil v dňoch 21. -. 23. 4. /2017 a to aj vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja