Mesto Svätý Jur

Zámer prevodu majetku mesta parc.č. 4513/31

Značka: Prevod majetku Mesta Svätý Jur parc.č. 4513/31 (2017-02-28 - 2017-03-22)

Mesto  Svätý Jur  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja  majetku mesta a to pozemku v k. ú. Svätý Jur , zapísaný na  LV č. 1968  ako  parcela  KNC   4513/31 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 278 m2 .


Stiahnuť dokument: Zamer_prevodu_Svatojurska_spolocnost_s.r.o..jpg
Späť