Mesto Svätý Jur

Zverejnenie spôsobu prevodu majetku Mesta

Značka: Predaj pozemku parc.č. 4513/35, 4513/36 (2017-02-28 - 2017-03-22)

Mesto  Svätý Jur  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemky v k. ú. Svätý Jur, zapísané na  LV 1968, parcely registra „C“ a to parc.č. 4513/35 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 178 m2 a pozemok parc.č. 4513/36 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 45 m2 za kúpnu cenu  43,69 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností.


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_sposobu_prevodu_majetku_Mesta___4513-35,_4513-36_.pdf
Späť