Mesto Svätý Jur

Zverejnenie spôsobu prevodu majetku Mesta Svätý Jur

Značka: Odpredaj časti parc.č. 4513/2 (2017-02-28 - 2017-03-22)

Mesto  Svätý Jur  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať časť pozemku v k. ú. Svätý Jur, zapísaný na  LV 1968, parcely registra „C“ a to parc.č. 4513/2 zastavané plochy a nádvoria, identifikovaný geometrickým plánom č.11/2017 ako parc.č. 4513/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere   136 m2 .


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_sposobu_prevodu_majetku_Mesta__cast_parc.c._4513-2.pdf
Späť