Mesto Svätý Jur

Zverejnenie spôsobu prevodu majetku Mesta svätý Jur

Značka: Prevod pozemku, neb. priestor bytový dom súp.944 (2017-02-28 - 2017-03-21)

Mesto  Svätý Jur  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur  - odpredaj  nebytového priestoru  garáže v suteréne bytového domu súp.č. 944 na pozemku parc.č. 4792/6 vrátane  podielu  na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu a spoluvlastnícky podiel  k pozemku .


Stiahnuť dokument: Prevod_majetku_Mesta_Svaty_Jur_Mrvova_.jpg
Späť