Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s majetkom mesta parc.č. 4531/5, 4531/6, 4531/7

Značka: Odpredaj majetku Mesta Svätý Jur (2017-02-28 - 2017-03-22)

Mesto  Svätý Jur  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje spôsob nakladania s pozemkami Mesta Svätý Jur a to predaj pozemkov v k. ú. Svätý Jur, parc.č. 4531/5 ostatné plochy o výmere 116 m2, parc.č.4531/6 ostatné plochy o výmere 13 m2, parc.č.4531/7 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 72 m2 spoločnosti Land agency s.r.o. Chorvátska 1503/162A Šenkvice IČO 45 603 421 .


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_sposobu_prevodu.pdf
Späť