Mesto Svätý Jur

ZaD úz. plánu Chorvátsky Grob- prerokovanie

Značka: Verejná vyhláška (2017-09-04 - 2017-09-22)

Obec Chorvátsky Grob ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje dotknutým obciam a iným orgánom štátnej a verejnej správy, že prerokovanie návrhu "Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017 sa uskutoční od 21.8.2017 do 22. 9. 2017. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia riešeného územia časti obce pri Hlbokej ceste s ciešom vytvoriť predpoklady pre rozvoj obytnej zóny určenej na výstavbu rod. domov.


Stiahnuť dokument: ZaD_uz._plan_Chorv._Grob.pdf
Späť