Mesto Svätý Jur

Spôsob prevodu majetku Mesta Svätý Jur

Značka: Predaj pozemku pod trafostanicou parc.č. 4791/94 (2017-09-11 - 2017-09-30)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje zámer prevodu majetku mesta  spôsobom predaja novovzniknutého pozemku v  k. ú. Svätý Jur parc.č.  4791/94 zastavané plochy a nádvoria o výmere  14 m2 postupom  podľa §9a odst. 8 písm. b/  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre  Západoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu  70 Eur/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. .

Ide  o plochu  pod stavbou trafostanice .  Pozemok   svojou polohou  a využitím  je  priamo  určený  na  výkon  vlastníckych  práv  ku  stavbe.   


Stiahnuť dokument: Sposob_prevodu_majetku_zverejnenie_.jpg
Späť