Mesto Svätý Jur

Zverejnenie spôsobu nakladania s časťou pozemku parc.č.

Značka: Zámer predaja časti pozemku 507/2 v k.ú.Svätý Jur (2019-06-05 - 2019-06-26)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje v súlade  s ustanovením §9a odst. 8 písm. e/  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

spôsob nakladania  s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj   časti pozemku parc.č. 507/2 o celkovej výmere  23 m2 

(identifikácia  GP  32/2018/ - parc.č. 507/8, 507/6) .

 


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_sposobu_nakladania_s_castou_pozmku_parc.._507-2.jpg
Späť