Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s pozemkom parc.č. 4513/31- predaj

Značka: Spôsob nakladania s pozemkom parc.č.4513/31- preda (2019-06-24 - 2019-09-25)

Mesto  Svätý Jur  v súlade  s ustanovením §9a odst. 8 písm. e/  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj   pozemku  parc.č. 4513/31 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Svätý Jur .


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_sposobu_nakladai__s_pozemkom_parc.c.__4513-31.jpg
Späť