Mesto Svätý Jur

Prenájom časti pozemkov parc.č. 653/4, 651/1

Značka: Prenájom časti pozemkov parc.č. 653/4 a 651/1 (2019-09-24 - 2019-10-11)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku evidovaného v KN-E ako časť parc.č. 653/4 a 651/1, identifikovanom  geometrickým plánom ako pozemok parc.č. 651/3  o výmere 38 m2  v  k. ú. Svätý Jur   a to priamym  prenájom.

Žiadatelia sú majiteľmi stavby, postavenej na uvedenom pozemku. 

Žiadosť bola odôvodnená záujmom o majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku zastavaného stavbou.


Stiahnuť dokument: 651-3.pdf
Späť