Mesto Svätý Jur

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa UP mesta Sv.Jur

Značka: Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa UP mesta Sv.Jur (2019-10-15 - 2019-11-05)

Mesto Svätý Jur v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 6  zverejňuje návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu mesta Svätý Jur vyhláseného VZN č. 6/2004 zo dňa 7.9.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Dátum zverejnenia 15. 10. 2019

Týmto dňom začína plynúť lehota na pripomienkovanie nariadenia.

Pripomienky možno doručiť v súlade s § 6 /4/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do podateľne mesta Svätý Jur -  Mestského úradu najneskôr do 30. 10. 2019 do 17,30 hod.

 

Zmeny a doplnky UP sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v stránkových hodinách u Ing. Zuzany Vlčkovej. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia.

 

Textová časť zmien a doplnkov a výkres 2 a 7 je zároveň zverejnený aj na web stránke mesta:

http://www.svatyjur.sk/news/view/zmeny-a-doplnky-up-mesta-sv-jur-2-2014


Stiahnuť dokument: 2_2_navrh_VZN.doc
Späť