Mesto Svätý Jur

prenájom pozemku 435/9

Značka: prenájom pozemku 435/9 (2019-11-20 - 2019-12-09)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku – pozemku parc. č. 435/9 v k.ú. Neštich a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Osobitný zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ je majiteľom nehnuteľnosti, ktorá susedí s uvedeným pozemkom vo vlastníctve Mesta Svätý Jur.

Žiadosť bola odôvodnená zabezpečením prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.


Stiahnuť dokument: 435-9.pdf
Späť