Mesto Svätý Jur

Správa o hodnotení D4 R7

Značka: Správa o hodnotení D4 R7 (2020-01-14 - 2020-02-14)

VEC: Zverejnenie správy o hodnotení činnosti:

„Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“

 

 

            Mesto Svätý Jur v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení činnosti

 

„Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“

 

a na webových stránkach mesta www.svatyjur.sk zverejňuje všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

 

Do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ vo Svätom Jure, Oddelenie strategických činností, Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, nasledovne:

 

 pondelok, utorok a štvrtok:   od 7:30 do 12:00 hod.   a   od 13:00 do 16:00 hod.

 streda:                                    od 8:00 do 12:00 hod.   a   od 13:00 do 17:30 hod.

 piatok:                                   od 7:30 do 12:00 hod.

 

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť aj na webovom sídle ministerstva:

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica_d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-

 

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení do podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, do 30 dní od termínu, kedy bola o správe o hodnotení informovaná, t,j, do 13.2.2020.

 

 


Stiahnuť dokument: Zhrnutie_D4_BA_Raca-ZahorBystrica.pdf
Späť