Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s majetkom Mesta

Značka: Zámena časti pozemku parc.č. 4716/7 (2020-01-17 - 2020-02-05)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu časti pozemku parc. č. 4716/7

za pozemok parc.č. 4716/8 opodľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 


Stiahnuť dokument: Sposob_nakladania_s_castou_pozemku_parc.c.__4716-7.pdf
Späť