Mesto Svätý Jur

Verejné prerokovanie správy o hodnotení .. D4R7

Značka: Verejné prerokovanie správy o hodnotení .. D4R7 (2020-01-21 - 2020-02-05)

P O Z V Á N K A

Oddelenie územného plánovania Magistrátu hl. m. SR Bratislavy v spolupráci

s navrhovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,

oznamuje verejnosti a dovoľuje si Vás pozvať na spoločné verejné prerokovanie

správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská

Bystrica“ dotknutých obcí Bratislava a mesta Svätý Jur, ktoré sa uskutoční dňa:

5.2.2020 (streda) o 16:30 hod.

v budove Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. č.1,

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady

zhotoviť kópie na MsÚ vo Svätom Jure, Oddelenie strategických činností,

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, nasledovne:

 

pondelok, utorok a štvrtok:        od 7:30 do 12:00 hod.   a   od 13:00 do 16:00 hod.

streda:                                                od 8:00 do 12:00 hod.   a   od 13:00 do 17:30 hod.

piatok:                                                od 7:30 do 12:00 hod.

 

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť aj na webovom sídle ministerstva:

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica_d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení

do podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur,

do 30 dní od termínu, kedy bola o správe o hodnotení informovaná.

 


Stiahnuť dokument: OZNAM_Pozvanka_Dialnica_D4_BA,Raca_-_ZB_VP.pdf
Späť