Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OP Kvalita životného prostredia

20190624101158519_000120190624101158519_0002operacny-program

logo-KF

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov 

Kód projektu: 310011L477

 

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Svätý Jur. Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1206 kompostérov pre domácnosti. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

 

Stručný popis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1206 ks kompostérov pre domácnosti a to v počte 606 ks 650 la 600 ks 900 l kompostérov. Kapacita kompostérov bola zvolená na základe dotazníkového prieskumu, ktorý prebehol na jar 2017 medzi obyvateľmi mesta Svätý Jur. Počet kompostérov vychádza z počtu domácností v rodinných domoch podľa posledného sčítania obyvateľstva. Kompostéry budú poskytnuté domácnostiam. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia.

Kompostéry budú umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020, PO 5: Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje 5energie.

Aktivita má za cieľ dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 a prispeje k naplneniu cieľa pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady - do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Svätý Jur. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Mesto vypracuje systém na protokolárne odovzdanie kompostérov domácnostiam, ako aj bude zabezpečovať kontrolu technického stavu a využitia kompostérov. Od realizácie projektu žiadateľ očakáva zníženie objemu komunálneho odpadu, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet mesta, z ktorého sa spolufinancuje zvoz a zneškodnenie odpadu. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu, ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad. 

 

Zazmluvnená výška NFP: 111 055,00 EUR

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Operačný program kvalita životného prostredia Veľkosť: 837 kB Formát: rtf Dátum: 20.10.2021