Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 28. 06. 2023

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 Sp. zn.: 11271/1019/2023/Hor.                                    Vo Svätom Jure, dňa 20. 06. 2023

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  28. 06. 2023 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

  1. Schválenie programu rokovania
  2. Pracovné komisie
           2.1. Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
           2.2. Voľba overovateľov zápisnice
           2.3. Voľba návrhovej komisie

 

  1. Interpelácie

 

  1. Hlavný kontrolór mesta

 

  1. Všeobecné záväzné nariadenia

           5.1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur

 

  1. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur

 

  1. Záverečný účet mesta

           7.1. Záverečný účet mesta za rok 2022

 

  1. Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur

 

  1. Rôzne
        

     Záver

Ing.  Šimon Gabura                                                        primátor mesta