Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 15. 05. 2024

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp. zn.: 7565/346/2024/Hor.                                         Vo Svätom Jure, dňa 09. 05. 2024

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur,
ktoré sa uskutoční dňa 15. 05. 2024 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.  Schválenie programu rokovania

2.  Pracovné komisie

2.1.  Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
2.2.  Voľba overovateľov zápisnice
2.3.  Voľba návrhovej komisie

3.  Interpelácie

4.  Hlavný kontrolór mesta

5.  Všeobecne záväzné nariadenia

5.1.  Návrh VZN č. 1/2024 Zmeny a doplnky ÚP mesta Svätý Jur č. 10/2022

6.  Rozpočet

6.1.  Zmena rozpočtu – rekonštrukcia Hergottova ul.

7.  Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur

8.  Rôzne

8.3.  Rôzne

Záver             

Ing.  Šimon Gabura, v. r.
primátor mesta