Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 26. 06. 2024

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp. zn.: 11344/346/2024/Hor.                                         Vo Svätom Jure, dňa 19. 06. 2024

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur,
ktoré sa uskutoční dňa 26. 06. 2024 (streda) o 18,00 hod. v obradnej sále mestského úradu

s týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.  Schválenie programu rokovania

2.  Pracovné komisie

2.1.  Určenie zapisovateľa – Zuzana Prôčková
2.2.  Voľba overovateľov zápisnice
2.3.  Voľba návrhovej komisie

3.  Interpelácie

4.  Hlavný kontrolór mesta

5.  Všeobecne záväzné nariadenia

5.1.  Návrh VZN č. 2/2024 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur

6.  Rozpočet

7.  Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur

8.  Rôzne

8.3.  Správa komisie na preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
8.4.  Rôzne

Záver

Ing.  Šimon Gabura, v. r.
primátor mesta