Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV akýchkoľvek fyzických osôb, ktorých údaje Mesto Svätý Jur v rámci plnenia svojich zákonných úloh spracúva

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za automaty:

podľa poslednej zmeny zákona od 1.1.2013 sa podáva SPOLOČNÉ daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie stroje a automaty. Tlačivá sú:

Daň za psa:

 

Daň za ubytovanie:

 

Doprava, cestný správny orgán, zvláštne užívanie verejných priestranstiev, ambulantný predaj:

 

 

 

 

Hazardné hry a automaty:

 

Matrika, ohlasovňa pobytu, overovanie:

 

 

Školstvo

 

Školská jedáleň
Súpisné a orientačné čísla stavby, potvrdenie o veku stavby:

 

Miestny poplatok za komunálne odpady:

 

Dotácie - granty  z rozpočtu mesta  - participatívny rozpočet

 

Nájom / odkúpenie pozemkov, nebytových priestorov mesta a i.:

 

Ohňostroj:

 

Podnikanie, prevádzky, SHR:

 

Sociálna pomoc:

 

Stavebný úrad:
 1. Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel a § 3 vyhl.č.453/2000 Z.z.
 3. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 4. Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 zák.č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 zb. a vyhl.č. 532/2002 Z.z..
 5. Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 (stavebný zákon) v spojenom stavebnom a územnom konaní §39a zák. č. 5O/1976 Zb.
 6. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zák.č.50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon).
 7. Žiadosť_o_povolenie_na_domovú_studňu
 8. Žiadosť o stavebné povolenie - reklamná stavba
 9. Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby (stavebného povolenia)
 10. Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a vydanie kolaudačného rozhodnutia
 11. Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 zák. č. 50/1976 Zb.
 12. Návrh na zmenu v užívaní podľa 85 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a § 23 vyhl.č.453 /2000 Z.z
 13. Žiadosť o upustenie od UR a vydanie súhlasu podľa § 120
 14. Žiadosť_o_potvrdenie_účelu_stavby_podľa_§104_DOC
 15. Žiadosť_o_potvrdenie_účelu_stavby_podľa_§_104_PDF

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf

 

Územné plánovanie, drobné stavby a stavebné úpravy:

 

Verejné podujatia:

 

Životné prostredie: