Mesto Svätý Jur

Dokumenty

 

Územný plán mesta, september 2004

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu, február 2007

 

Zmeny a doplnky územného plánu, november 2010,  ZaD č. 1/2009 schválené UZNč. VI-2/6 16.7.20092/6 16.7.2009  - SAUBERG


Zmeny a doplnky územného plánu, november 2010,  ZaD č. 2/2009 schválené UZNč. VII-2/2 z 16.11.2010  - Pezinské Záhumenice

 

Zmeny a doplnky úzmmného plánu - CHLEBNICE, marec 2013, schválené 19.3.2013

 

Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 02/2012 Jelenie- Korytá  schválené uznesením MsZ 2013/6-8 z 25.06.2013


1    Čistopis zmeny a doplnky 02/2012 Jelenie Korytá

2/  Záväzná časť zmeny a doplnky

3/  Komplexný urbanistický návrh

4/  Výkres širších vzťahov

5/  Komplexný výkres

6/  Doprava

7/  Technické vybavenie

8/   USES

9/   Použitie poľn.pôdy na nepoľ.účely

 

Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 01/2013  Kukly   schválené uznesením MsZ 2013/8-6 z 19.11.2013

1 / Zmeny a doplnky 01/2013  Kukly  textová časť

2/  Komplexný urbanistický návrh

3/  Výkres širších vzťahov

4/ Komplexný výkres

5/ Doprava

6/ Technické vybavenie

7/  USES

8/  Použitie poľn.pôdy na nepoľ.účely

9/  Oznámenie o strategickom dokumente

 

Zmeny  a Doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014 – Diaľnica D4

Textová časť :

1/ Čistopis

2/  Záväzná časť

 

Grafika :

01  Širšie vzťahy

02  Komplexný výkres

03  Riešenie verejného dopravného vybavenia

04  Riešenie verejného technického vybavenia

05 Ochrana prírody a tvorba krajiny

06 Výkres perspektívneho použitia  poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07 Schéma záväzných častí riešenia a VPS

 

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014