Mesto Svätý Jur

Mestský úrad: kontakty

Adresa:

Prostredná 29

90021 Svätý Jur

 

IČO: 00 304 832

DIČ: 2020 66 2138

 

Telefónne spojenie:

SEKRETARIÁT - ústredňa: Mgr. Martina Khardani

  • tel: 02 / 49 202 301  

Kancelária prvého kontaktu:

Zuzana Prôčková tel.: 02/ 49 202 320

 

E-mail  (nie elektronická podateľňa):

 

Žiadosti o informácie možno elektronicky podať výlučne na email  msu@svatyjur.sk

alebo info@svatyjur.sk


 

 

Organizačná štruktúra Mestského úradu  telefónne kontakty

štruktúra mestského úradu  tu

 

meno, priezvisko funkcia číslo dverí tel. číslo 
Ing. Šimon Gabura primátor,  primator@svatyjur.sk 3

02/49202307

0907149875

Ing. Mariana Dvorščíková prednostka, prednosta@svatyjur.sk 3

02/49202303

0915782076

 

Útvar prednostu

     
Mgr. Martina Khardani
sekretariát, podateľňa 3

02/49202301

0917 288 175

Zuzana Štefanovičová Matričný úrad, overovanie, IOMO 15

02/49202316

0917 612 850

Ing. Ivona Švorcová referát evidencie obyv. a soc. vecí  15

02/49202315

0917 612 850

Ing. Anna Metkeová nakladanie s majetkom mesta 12 02/49202304
Zuzana Prôčková kancelária prvého kontaktu 0

02/49202320

0905 223247

       
Útvar strategických činností      
Ing. Mário Schwab vedúci útvaru strategických činností 7

02/49202312

0905 917 014

Ing. Zuzana Polakovičová

stavebný úrad 

email: zuzana.polakovicova@svatyjur.sk

6

02/49202309

0917 717 580

Ing. Lucia Benjaluková stavebný úrad - referent         6 02/49202309
Ing. Zuzana Vlčková refarát územného plánovania, výstavby a drobných stavieb 8A 02/49202308
Radana Majerníková referát cestného hospodárstva, služby podnikateľom 8 02/49202306
Mgr. Zuzana Somorovská referát životného prodtredia a odpadového hospodárstva 8 02/49202306
Ing. Roman Šišovič vedúci technického úseku a správy majetku mesta 11

02/49202311

0907 717 754

Ing. Kveta Jakubcová
referent nájomných zmlúv + cintorínske
      14 02/49202313

 

Útvar ekonomického oddelenia

     
Mgr. Simona Paličová vedúca   útvaru EO 1

02/49202318

0917 717 584

Mgr. Jana Kudrnáčová
pokladňa, objednávky, zmluvy  14 02/49202319
Bc. Ľubica Lackovičová referent miezd a personalitiky, evidencie skladu a majetku mesta 1 02/49202310 02/49202355
Andrea Hupková referent správy miestnych daní 1 02/49202302
Ing. Marta Kaufmannová referent správy miestneho poplatku a dotácie pre mesto a správy poskytovaných dotácií mestom 1 02/49202314 02/49202355

 

 

 

Administrátor web stránky Mesta Svätý Jur:

 

 

 

  meno priame telefónne číslo
sekretariát, podateľňa Martina Paveleková 02/49202301
prednosta MsÚ Ing. Mariana Fiamová 02/49202303
     
Správne oddelenie:      
Vedúci správneho odd. Ing. Anna Metkeová 02/49202312
Stavebný úrad Ing. Zuzana Polakovičová 02/49202309
Referent výstavby a územného plánovania, drobné stavby, udržiavacie práce, UPI Ing. Zuzana Vlčková 02/49202308
Referent výstavby a územného plánovania, predaje a kúpy pozemkov, investičná výstavba Anna Opaterná 02/49202306
Referent cestného hospodárstva, rozkopávky, záber verejného priestranstva, reklamné plochy Mgr. Martin Orlický 02/49202306
Referent životného prostredia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody, vody a ovdzušia Ing. Martina Hoherová 02/49202304
Referent nájomný zmlúv, (pozemky, nebytové priestory, byty, kultúra, spolky, podnikatelia... ) Mária Srnová 02/49202304
Ohlasovňa pobytu, evidencia stavieb, overovanie Anna Hupková 02/49202315
Matrika, overovanie, sociálne odd. Zuzana Štefanovičová 02/49202316
Cintoríny - evidencia hrobových miesta, cintorínske služby, pohreby Lucia Valčeková 02/49202313
     
Ekonomické oddelenie    
Vedúci ekonomického odd.    
Hlavný účtovník, OFA,DFA, BA, a školstvo Ružena Križanová 02/49202302
referent poplatku za komunálny odpad a daň za psa Ing. Marta Kaufmannová 02/49202355
referent dane z nehnuteľnosti, dane za ubytovaciu kapacitu Andrea Hupková 02/49202355
Pokladník, ref. nájomných zmlúv, archivár, zverejňovanie Ing. Ivona Švorcová 02/49202302
mzdový a personálny referent, evidencia majetku, skladu Bc. Ľubica Lackovičová 02/49202355
     
Technický úsek    
referent technického úseku, PO,CO, OO, BOZP, revízie, verejné osvetlenie, údržba ciest, budov ... . Ing. Roman Šišovič 02/49202311