Mesto Svätý Jur

Samospráva mesta

Podľa Zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Svätý Jur samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 

 

Tieto funkcie vykonávajú nasledovné orgány:

 

Volené:
  • primátor - Ing.Šimon Gabura primator@svatyjur.sk

  • mestské zastupiteľstvo (11 poslancov)

  • komisie

 

Výkonné: