Mesto Svätý Jur

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné Všeobecne záväzné nariadenia  sú zelené

Neplatné Všeobecne záväzné nariadenia sú červené

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2020

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2018


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2017


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2016
 1. VZN č. 1/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Svätý Jur
 2. Dodatok č. 1/2016 k štatútu mesta Svätý Jur
 3. Štatút mesta Svätý Jur - plné znenie
 4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunýlnym odpadom a DSO na území mesta Sv. Jur
 5. VZN č. 3/2016 o mestskej polícií
 6. VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií (finančných príspevkov)
 7. VZN č. 5/2016 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Sv. Jur
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur schválené v roku 2015
 1. VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur
 2. VZN č. 2/2015 o nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur
 3. VZN č. 3/2015 o ochrane ovzdušia a o oplatkoch zta znečisťovanie ovzdušia na území mesta Svätý Jur
 4. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
 5. VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie
 6. VZN č. 5/2015 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
 7. VZN č. 6/2015 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, grantov) a participatívnom rozpočte mesta Svätý Jur
 8. VZN č. 7/2015 o poskytnutí jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa
 9. VZN č. 8/2015 o mestskej polícií
 10. VZN č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vpd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
 11. VZN č. 10/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. VZN č. 10/2015 príloha č. 1 k VZN č. 10/2015 - sadzby poplatku za KO a DSO

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2014
 1. VZN č. 1/2014 - o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.. 
 2. VZN č. 2/2014 o vybraných miestnych daniach
 3. VZN č. 3/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svätý Jur
 4. VZN č. 4/2014 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur
 5. VZN č. 5/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 6. VZN č. 6/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
 7. VZN č. 7/2014 o zmene a doplnení Územného plánu mesta Sv. Jur D4

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2013: 
 1. VZN č. 01/2013 - ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť UP mesta- Chlebnice
 2. VZN č. 02/2013 o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
 3. VZN č. 03/2013 - dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe úhrady za sociálne služby
 4. VZN č. 04/2013 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Sv. Jur
 5. VZN č. 05/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadeni
 6. VZN č. 06/2013 Záväzná časť územného plánu mesta Sv. Jur - Jelenie Korytá  . Príloha č. 1 regulačný plán k VZN č. 06/2013 
 7. VZN č. 07/2013 o správe a prevádzkovaní cintorínov - prevádzkový poriadok  
 8. VZN č. 08/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 
 9. VZN č. 09/2013 - ktorým sa mení a doplňa záväzná časť UP mesta - KUKLY
 10. Rokovací poriadok z 19.11.2013
   
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2012:
 1. VZN č. 01/2012 - dodatok k VZN č. 15/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 2. VZN č. 02/2012 - o chove, vodení a držaní psov na území mesta Svätý Jur
 3. VZN č. 03/2012 ako dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe hrady za sociálne služby poskytované mestom Svätý Jur
 4. Rokovací poriadok schválený 26.6.2012
 5. VZN č. 04/2012 o nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Sv.Jur
 6. VZN č. 05/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur 
 7. VZN č. 06/2012 o vybraných miestnych daniach
 8. VZN č. 07/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. príloha č. 1/2012 k VZN č. 7/2012
 10. VZN č. 08/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur 
 11. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
    
  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2011:
  1. VZN č. 01/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur
  2. VZN č. 02/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Svätý jur
  3. VZN č. 03/2011. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o podmienkach podnikania na území mesta Svätý Jur
  4. Rokovací poriadok schválený 19. 5. 2011
  5. Zásady použitia mimorozpočtového účtu
  6. Štatút mesta Svätý Jur
  7. grafická príloha k štatútu mesta
  8. VZN č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
  9. VZN č. 5/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácií) mestom
  10. VZN č. 6/2011 o dani za psa
  11. VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti
  12. Príloha č. 1/2011 k VZN č. 4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2010:
  1. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2006 o správe a prevádzkovaní cintorínov mesta Svätý Jur
  2. PLNÉ ZNENIE VZN č. 4/2006 a dodatku č. 1/2010 o správe a prevádzkovaní cintorínov mesta Svätý Jur
  3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2010 o určení výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
  4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010 o určení školského obvodu v meste Svätý Jur
  5. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur č. 3/2010 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur
  6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Svätý Jur.
  7. Dodatok č. 1/2010 zo dňa 5. 8. 2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Svätý Jur
  8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 05 / 2010 o dani z nehnuteľnosti
  9. Všeobecné záväzné nariadenie č. 06/2010 o dani za psa na území mesta Svätý Jur 
  10. Všeobecné záväzné nariadenie č. 07/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Svätý Jur
  11. Príloha č. 1/2010 k VZN č. 4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   

   

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2009:
  1. VZN č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Svätý Jur.
  2. VZN č. 2/2009 zo dňa 16.7.2009, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Svätý Jur, vyhlásená VZN č. 6/1/2004 zo dňa 07.09.2004
  3. Príloha VZN č. 2/2009 - Textová záväzná časť - upravená dokumentácia pre paragraf 25 zákona č. 50/1976 Zb.
  4. Grafická príloha VZN č. 2/2009
  5. Dodatok č. 1 / 2009 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 7/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur
  6. Príloha č.1 / 2009 k VZN č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2010

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2008:
  1. Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2004 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
  2. VZN č. 1/2008 o určení názvov ulíc v meste Svätý Jur
  3. Grafická príloha k VZN č. 1/2008
  4. VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur
  5. VZN č. 3/2008 o dani za psa na území mesta Svätý Jur v EURO
  6. VZN č. 4/2008 O poskytnutí jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa v EURO
  7. VZN č. 5/2008 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb ,o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v EURO
  8. VZN č. 6/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Svätý Jur v EURO
  9. VZN č. 7/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur v EURO
  10. Rokovací poriadok
  11. VZN č. 8/2008 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2009
  12. VZN č. 9/2008 o dani za ubytovanie
  13. Príloha č.1 / 2008 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2009
  14. VZN č. 10/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur
  15. VZN č. 11/2008 o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám mesta, ktoré plnia úlohy v záujme občanov
  16. VZN č. 12/2008 o nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur
  17. VZN č. 13/2008 o dani za predajné automaty na území mesta Svätý Jur
  18. VZN č. 14/2008 o dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Svätý Jur
  19. VZN č. 15/2008 o dani za záber verejného priestranstva
  20. VZN č. 16/2008 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  21. VZN č. 17/2008 o príspevku na stravovanie pre dôchodcov
  22. VZN č. 18/2008 o platbách za hrobové miesto
  23. VZN č. 19/2008 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2007:
  1. Rokovací poriadok MsZ schválený 6. 3. 2007
  2. VZN č. 1/2007 zo dňa 06.03.2007, ktorým sa mení a doplňa záväzná časť územného plánu mesta Svätý Jur vyhlásená VZN č. 6/1/2004 zo dňa 07.09.2004
  3. Príloha k VZN č. 1/2007 - hranica riešeného územia
  4. Zmeny a doplnky č.1 územného plánu (ZaD č.1 ÚPN) mesta Svätý Jur - záväzné a smerné časti, Príloha č. 1, Príloha č. 2
  5. VZN č. 2 / 2007 na zabezpečenie verejného poriadku, práva na odpočinok , nočný kľud, zachovanie zdravých životných podmienok a podmienok používania zábavnej pyrotechniky na území mesta Svätý Jur .
  6. VZN č. 3 / 2007 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur
  7. VZN č. 4 / 2007 Povodňový plán záchranných prác mesta Svätý Jur
  8. VZN č. 5/2007 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach
  9. VZN č. 6/2007 o dani z nehnuteľnosti od 1.1.2008
  10. VZN č. 7/2007 o príspevku pri narodení dieťaťa
  11. VZN č. 8/2007 o určení názvu ulice
  12. Dodatok č. 1/2007 k VZN č. 4/2005 o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám mesta, ktoré plnia úlohy v záujme občanov
  13. Dodatok č. 2/2007 k VZN č. 4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  14. Príloha č. 1 k VZN č. 4/2004 ktorou sa určuje výška poplatku za odpady od 1.1.2008
  15. Schválený rozpočet mesta Sv. Jur na rok 2008– bežné výdavky a bežné príjmy

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2006:
  1. Plné znenie VZN 2004/6 o dani z nehnuteľností vrátane dodatkov 1/2005 a 2/2005
  2. VZN Svätý Jur Č. 1/2006 O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Svätý Jur na vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately
  3. VZN č. 2/2006 o podmienkach podnikania na území mesta Svätý Jur
  4. VZN č. 3/2006 o verejných kultúrnych podujatiach na území mesta Svätý Jur
  5. VZN č. 4 /2006 o správe a prevádzkovaní cintorínov
  6. VZN Č. 5/2006 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Svätý Jur
  7. VZN č. 6/2006 o dani z nehnuteľností
  8. Dodatok č. 1/2006 k VZN č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
  9. Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 5/1992 O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Svätý Jur  
  10. Príloha č.1 /2006 k VZN č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2007

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2005:
  1. VZN č. 1/2005 - Požiarný poriadok mesta Svätý Jur
  2. VZN č. 2/2005 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Svätý Jur
  3. VZN č. 3/2005 - Povodňový plán záchranných prác mesta
  4. VZN č. 4/2005 o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám mesta, ktoré plnia úlohy v záujme občanov
  5. VZN č. 5/2005 o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok mestom Svätý Jur
  6. Dodatok č. 1/2005 k VZN č. 5/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
  7. Dodatok č. 1/2005 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Svätý Jur o dani z nehnuteľností číslo 6/2004
  8. Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  9. Schválený rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2006
  10. VZN č. 6/2005 zo dňa 15. 12. 2005 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Svätý Jur
  11. DODATOK č. 2/2005 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Svätý Jur o dani z nehnuteľností číslo 6/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Svätý Jur.
  12. VZN č. 7 / 2005 o pravidlách zberu, prepravy , opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2004:
  1. VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu v meste Svätý Jur
  2. Dodatok č.3/2004 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/2001 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území mesta Svätý Jur
  3. Dodatok č.11/2004 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/1995 o miestnych poplatkoch
  4. VZN č. 2/2004 o dani z nehnuteľnosti na rok 2005
  5. VZN č. 3/2004
  6. Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2004o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2004o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb ,o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
  9. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur č. 6 / 2004 o dani z nehnuteľností
  10. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur č. 6/1 / 2004 z 7.9.2004 o Územnom pláne mesta Svätý Jur
  11. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur č. 7 / 2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Mesta Svätý Jur
  12. Všeobecné záväzné nariadenie č. 8 /2004 o dani za psa na území mesta Svätý Jur
  13. Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/ 2004 o dani za predajné automaty na území mesta Svätý Jur
  14. Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/ 2004 o dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Svätý Jur
  15. Všeobecne záväzné nariadenie č.: 11/2004 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
  16. Všeobecne záväzné nariadenie č.: 12/2004 o poriadku pre pohrebiská a o poplatku za užívacie právo k hrobu

   


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2003:
  1. VZN č. 1/2003 o menších obecných službách organizovaných mestom Svätý Jur, schválené uznes. č. 4/2003 zo dňa 23. 4. 2003 s platnosťou do 31. 12. 2003.
  2. Dodatok č. 10 k VZN č. 2/1998 o miestnych poplatkoch v znení neskorších dodatkov č. 1/1996, 2/1996, 3/1999, 4/2000, 5/2000, 6/2001, 7/2002, 8/2002, 9/2002, schválené uznes. č. 4/2003.
  3. Dodatok č. 2 k VZN č.2/2002 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur v znení neskoršieho dodatku č. 1/2002.
  4. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/1998 pre udeľovanie Ceny Mesta Svätý Jur
  5. VZN č. 2/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur
  6. VZN č. 3/2003 o dani z nehnuteľnosti na rok 2004
   
  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2002:
  1. VZN č. 1/2002 povolenie na zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií na území mesta Sv. Jur
  2. VZN č. 2/2002 o dani z nehnuteľnosti na rok 2003
  3. Dodatok č. 8 a 9/2002  k VZN č. 2/1998 o miestnych poplatkoch v znení neskorších dodatkov č. 1/1996, 2/1996, 3/1999, 4/2000, 5/2000, 6/2001, 7/2002, schválené uznes. č. 4/2003.
  4. Dodatok č. 1/2002 k VZN č. 2/2001 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2001:
  1. VZN č. 1/2001 o dani z nehnuteľnosti na rok 2002
  2. VZN č.2/2001 - pravidlách zberu, opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur.
  3. VZN č. 3/2001 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Sv. Jur
  4. Dodatok č. 7/2001 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch na území mesta Sv. Jur

    

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 2000:
  1. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Sv. Jur
  2. Dodatok č. 4 a č. 5/2000 k VZN č. 2/1995 o miestnach poplatkoch
  3. VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov
  4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  5. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1996 Povolenie na zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií

   

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 1999:
  1.  Dodatok č. 3/1999 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch
  2. Rokovací poriadok mesta
  3. VZN č. 1/1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovdzušia
  4. VZN č. 2/1999 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta
  5. VZN č. 3/1999 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Sv. Jur
  6. VZN č. 4/1999 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  7. VZN č. 5/1999 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta
  8. VZN č. 6/1999 o dani z nehnuteľnosti na rok 2000
   
  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svätý Jur schválené v roku 1998:
  1. VZN č. 1/1998 "Pre udeľovanie čestného občianstva Mesta Svätý Jur". Schválené uznesením č. 2/MsZ-1998 dňa 9.3.1998. Účinnosť dňa 1.4.1998.
  2. VZN č. 2/1998 - " Pre udeľovanie Ceny Mesta Svätý Jur". Schválené uznesením č. 2/MsZ-1998, dňa 9.3.1998. Účinnosť 1.4.1998.
  3. Dodatok č.1 k VZN č.2/1997 o dani z nehnuteľnosti na rok 1998. Schválené uznesením č. 4/1998, dňa 18.5. a 25.5.1998. Účinnosť dňa 24.6.1998.
  4. Dodatok č. 2/1998 k VZN č. 4/1994 o prevode bytov a nebytových priestorov a k Smernici pre privatizáciu bytov zo dňa 10.10.1994. Schválené uznesením č. 5/MsZ-1998, dňa 29.6.1998. Účinnosť dňa 27.7.1998.
  5. VZN č. 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v kat.území mesta Svätý Jur. Schválené uznesením č. 6/MsZ-1998 zo dňa 7.9.1998. Účinnosť dňa 2.10.1998.
  6. VZN č. 4/1998 - o určení miest na vylepovanie volebných a iných plagátov. Schválené uznesením č.7/MsZ-1998, dňa 19.10. 1998. Účinnosť dňa 6.11.1998.
  7. VZN č. 5/1998 o dani z nehnuteľnosti na rok 1999. Schválené uznesením č. 9/MsZ-1998, dňa 30.11.1998. Účinnosť 1.01.1999.
  8. Dodatok č. 3/1998 k VZN č. 4/1994 o prevode bytov a nebytových priestorov a k Smernici pre privatizáciu bytov zo dňa 10.10.1994. Schválené uznesením č. 9/MsZ-1998, dňa 30.11.1998. Účinnosť dňa 5.01.1999.