Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do Materskej školy

SÚBOR
Dátum: 13.04.2022
Počet videní: 1760
Zápis do Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2022/2023, si môžete vyzdvihnúť v jednotlivých materských školách alebo stiahnuť na webovej stránke mesta Svätý Jur.     

Dňa  5. 5. 2022 bude možné podať žiadosť  elektronickou formou na email: msu@svatyjur.sk, prípadne prostredníctvom www.slovensko.sk na Mesto Svätý Jur – všeobecné podanie.  V obsahu podania prosíme uviesť názov školského zariadenia, ktoré preferujete.

 

Priebeh zápisu:

 

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť podpísanú oboma rodičmi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

 

Odovzdanie žiadostí a overenie údajov zabezpečí riaditeľka príslušnej materskej školy v priestoroch materskej školy

dňa 5. mája 2022    od 8,00 hod. – 12,00 hod. a od 12,30 hod. – 16,00 hod.

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta daného roka zo spádovej oblasti danej MŠ a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku je predprimárne vzdelávanie povinné.

Spád materských škôl sa riadi VZN Mesta Svätý Jur č.2/2021 o určení spádových Materských škôl v meste Svätý Jur.

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

Prednostne sa prijímajú:

- Deti súrodencov už navštevujúcich materskú školu

- Deti po dovŕšení tretieho roku veku dieťaťa

- Deti, ktoré v danom školskom roku dovŕšia tri roky

- Ostatné deti v prípade voľnej kapacity materskej školy

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.

 

Prihláška: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v prílohe

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (aktualizácia 2022) Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 2.6.2022