Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do materských škôl - OZNAM

Počet videní: 544
5 min. čítania
Zápis detí do materských škôl - OZNAM

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky)  na školský rok 2024/2025 si môžete vyzdvihnúť v jednotlivých materských školách alebo stiahnuť na webovej stránke mesta Svätý Jur (odkazy na dokumenty sú umiestnené na konci tohto oznamu).

PRIEBEH ZÁPISU:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dve prílohy*

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu.

 

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečí riaditeľka  príslušnej materskej školy v deň zápisu

dňa 2. mája 2024 od 8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 – 16.30 hod

v priestoroch Požiarnej zbrojnice.

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy:

- prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (ktoré k 31.08.2024 dosiahnu vek 5 rokov),

- deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,  

- deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (ktoré dovŕšia 4 roky k 31.08.2024).

Povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 59a školského zákona plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spád materských škôl sa riadi VZN Mesta Svätý Jur č.2/2021 o určení spádových Materských škôl v meste Svätý Jur. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a pre deti s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania detí:

Prednostne sa prijímajú:

- Deti po dovŕšení tretieho roku veku dieťaťa

- Deti súrodencov už navštevujúcich materskú školu

- Deti, ktoré v danom školskom roku dovŕšia tri roky

- Ostatné deti v prípade voľnej kapacity materskej školy

 

O žiadosti podanej pred termínom zápisu do MŠ sa bude rozhodovať až v termíne podľa zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon), tzn. ako keby bola podaná v čase riadneho zápisu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.

 

* Prílohy:

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
  2. Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
  3. Dodatok k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie – Údaje potrebné k elektronickému doručovaniu