Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

18.01.2017

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia – právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, na povinnosť nahlásiť do 15.2.2017 údaje o spotrebe palív za rok 2016.

 

VZN č. 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ čl.3, ods.3:

„Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, podľa prílohy č. 2 tohto VZN.“

 

(Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.)

16.01.2017

buducnost-vinohradov

04.01.2017

      Mesto Svätý Jur upozorňuje občanov na daňové povinnosti v roku 2017, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

      Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 je daňovník v zmysle §  99 písm. a) ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. povinný podať do 31. januára 2017.

 

 Viac po krliknutí na nadpis

 

 

 

 

03.01.2017

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby sa uskutoční vo štvrtok 12.1.2017 od 8,00 do 11,00  v miestnosti na prízemí Vinohradníckeho domu, Dr. Kautza 11, 90021  Svätý Jur

Darcovia - prosím prihláste sa vopred na:

msu@svatyjur.sk

tel.: 02 / 49 202 320

03.01.2017

Mesto Svätý Jur vypisuje výberové konania na tieto voľné pracovné miesta:

 

02.01.2017

V nedeľu 8.1.2017 o 16,00 hod pozývame do kostola Najsvätejšej Trojice vo Svätom Jure na koncert zboru Calazancius spojený s komentovanou vidoe prezentáciou o uplynulom roku života našej farnosti

30.12.2016

Z technických príčin bude Mestský úrad zatvorený:

30.12.2016

a

2.1.2017

27.12.2016

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Svätojurská knižnica zatvorená do 6.1.2017

27.12.2016

Primátor mesta Vás srdečne pozýva na novoročný ohňostroj

1.1.2017 o 01,00 hod na námestí

ohnostroj

19.12.2016

Výzva mestského úradu k zberu vianočných stromčekov

 

Vážení občania,

Mestský úrad Svätý Jur Vám oznamuje, že organizuje zber vianočných stromčekov. V rámci tejto akcie máte možnosť uložiť vianočné stromčeky na miesta určené mestom a pracovníci MsÚ ich budú zbierať. Dôležité je, aby ste zo stromčekov pred vyhodením dôkladne obrali prázdne obaly salóniek, všetky ozdoby a kovové háčiky.

 

            Zber sa bude konať v dňoch:        12.01.2017 v čase od 9:00 hod,

                                                                        19.01.2017 v čase od 9:00 hod,

                                                                        26.01.2017 v čase od 9:00 hod,

                                                                        02.02.2017 v čase od 9:00 hod.

                                                 

Žiadame obyvateľov, aby stromčeky ukladali ku kontajnerovým stojiskám na nasledujúce stanovištia najneskôr v deň ich zberu do 9:00 hod:

 

1. lokalita Neštich ul. Hradištná - otáčka /vedľa kontajnerov/

2. Stojisko kontajnerov pri Scheidlinovej záhrade

3. ul. Dr. Kautza č. 5 /pri studni/

4. Hergottova ulica č. 2 /pri bývalej knižnici/

5. lokalita Zuby /vedľa kontajnerov/

6. ul. Pri štadióne, /Na stojisku kontajnerov, pri bytovom dome č.21 /

7. ul. Pri štadióne /pri potravinách p. Pacekovej/

8. ul. Dukelská za nákupným strediskom /vedľa kontajnerov/

9. stojisko pri bytovom dome Kozmonautov č. 11

10. Bernolákova ul. pod schodami /vedľa kontajnerov/

11. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 19, 21 /vedľa kontajnerov/

12. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 2, 4 /vedľa kontajnerov/

13. Muškátová ul. pri bytovom dome č. 20 /vedľa kontajnerov/

 

Po tomto termíne môžete stromčeky odovzdať na Zbernom mieste odpadu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

Adresa: I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur, kontakt: 02/ 4497 0565.

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Utorok, streda:          7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                      8:00 – 12:00

 

Ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                           

Úradná tabuľa

17.01.2017 - 01.02.2017
29.12.2016 - 28.02.2017