Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

27.09.2016

Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh

 

OZNAM sa nachádza tu

26.09.2016

Pozývame Vás na Jablkové hodovanie 8. 10. 2016  od 13,00 do 21,00 hod v priestoroch ITC, Požiarnej zbrojnici a Renesančného vinohradníckeho domu

 

JH-2016_A2_svjur

26.09.2016
Pozývame Vás na prednášku 5.10.2016 o 18,00 hod  na prednášku "Rodina Kellerovcov vo Svätom Jure" prednáša Mgr. Rastislav Luz

 

pozvanka

21.09.2016

Jesenné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jesenný zber odpadu.

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 25.10.26.10.2016 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 27.10.2016 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 11.10.2016 na lokalite ul. Hradištná; dňa 12.10.2016 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 13.10.2016 na ul. Hergottova; dňa 18.10.2016 na ulici Bernolákova; dňa 19.10.2016 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 20.10.2016 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov a Upozornenie

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 15.10.2016 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s.. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta Svätý Jur, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.

21.09.2016

Mesto Svätý Jur v zastúpení  primátorom mesta Ing. Šimonom Gaburom oznamuje občanom, že

 

v dňoch 22.9. 2016 až 23. 9. 2016 – budú prebiehať rekonštrukčné stavebné práce na komunikácii Štúrova : (frézovanie celej vozovky) pre obnovu asfaltového povrchu komunikácie. Preto Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali v priestoroch komunikácie Štúrova.

 

Ďakujeme. 

 

Akceptovaním tejto výzvy aj Vy prispejete k zdarnému priebehu tejto  akcie. 

 

21.09.2016

V dňoch 22.9. 2016 až 23. 9. 2016 – budú prebiehať rekonštrukčné stavebné práce na komunikácii Pri štadióne  pre potreby odvodnenia komunikácie. Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali v priestoroch komunikácie Pri štadióne.

 

Ďakujeme. 

 

Akceptovaním tejto výzvy aj Vy prispejete k zdarnému priebehu tejto   akcie. 

 

 

21.09.2016

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  27. 9. 2016 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

 

Ing.  Šimon Gabura

Primátor mesta

08.09.2016

Mestský úrad vo Svätom Jure plánuje v mesiaci október vykonať opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.

Zároveň prosíme občanov,  ak viete o nejakom výtlku vo svojom okolí, nahláste nám ho.

Prosíme o určenie ulice,  číslo najbližšieho domu, prípadne nejaký popis, či fotografiu predmetného výtlku.

 

Uvedené môžete oznámiť na Mestský úrad osobne, alebo elektronicky  msu@svatyjur.sk

 

ĎAKUJEME

31.08.2016

Mesto Svätý Jur oznamuje, že začalo v zmysle § 31 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať upravený  návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014. Prerokovanie upraveného návrhu je potrebné vzhľadom na podstatné zmeny, ktoré vyplynuli v rámci prerokovania pôvodného návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014

 

Upravený návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 sa bude prerokovávať v termíne od   5. septembra 2016 do  4. októbra 2016.  S upraveným návrhom Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 sa môžete podrobne oboznámiť počnúc dňom 5. septembra 2016 na Mestskom úrade Svätý Jur počas celej doby jeho prerokovávania, do 4. októbra 2016. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 končí dňa 4.októbra 2016.            .

23.08.2016

Slávnosti „svätého Huberta“ pri burčiaku

Termín : 3.september 2016 /sobota/ s nasledovným programom

                                            Miesto konania – námestie Svätého Jura

 

13,oo – 14,oo hod.             Na poľovnícku nôtu koncertuje Svätojurská dychovka

14,oo hod.                           Otvorenie  „ Slávností  svätého Huberta“

14,oo – 14,45 hod.           Slávnostný príhovor

                                             Sväto hubertovské požehnanie poľovníkom

                                              Udeľovanie vyznamenaní za rozvoj poľovníctva na Slovensku

14,45 – 15,oo hod.            Verejná dražba ulovenej diviny

15,oo  - 15,30 hod.            Otvorenie vinohradníckych slávností 

15,30 – 15,45 hod.            Vyhodnotenie súťaže o najlepší  „sväto Hubertovský guláš“

16,00 – 16,30 hod.            Recitál  Ivany Poláčkovej

16,30 – 17,15 hod.            Volnij DON –vystúpenie donskych kozákov  /Rostov na Done/

17,30 – 21,oo hod.            Country kapela JF band

21,00 hod                           Ohňostroj v prípade dobrých poveternostných podmienok 

Úradná tabuľa

26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
26.09.2016 - 11.10.2016
13.09.2016 - 07.10.2016