Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.02.2017
Slovak Lines informuje, že v prípade priaznivých snehových podmienok budú v čase jarných školských prázdnin od 18.2 - 26.2.2017  vedené mimoriadne spoje na Pezinskú Babu

pezinska_baba-jarne-prazdniny

15.02.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu povinného školenia pracovníčok Matriky a evidencie obyvateľstva bude táto kancelária zatvorená od:

21.2.2017  utorok do 24..2.2017 piatok

 

Svoje požiadavky vo veci

matriky,

evidencie obyvateľstva

overovania

sociálnych vecí  a i.

si budete môcť vybaviť až od 27.2.2017

 

Ďakujeme za pochopenie

06.02.2017

Mesto Svätý Jur vyhlasuje

voľné pracovné miesto upratovačky Mestského úradu

06.02.2017

V piatok 24.02.2017 v čase od 15,00 -15,30 do 17,00 hod. sa bude na Prostrednej ul. – námestí konať verejné kultúrne podujatie – pochovávanie basy,  v čase od 15,00 -15,30 do 17,00 hod.

Podujatie organizuje Jednota dôchodcov vo Svätom Jure,

02.02.2017

Mesto Svätý Jur vypisuje výberové konania na tieto voľné pracovné miesta:


šofér - robotník

01.02.2017

13.feb-tan.karneval

15.-feb-17-val-konc

01.02.2017

Kto vysype nevytriedený odpad do nádoby, kde má byť len sklo alebo papier spôsobí, že všetci zaplatíme viac.

 

Vážení spoluobčania,

odpad je možné využiť na recykláciu len vtedy, keď je správne vytriedený. Zle vytriedený odpad putuje na skládku a práca, ktorú všetci ostatní na jeho triedenie vynaložili, vychádza nazmar. Zároveň sa tým zvyšujú náklady na uloženie odpadu na skládku, premietnuté do poplatku za odpady. Nehádžte do kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí! Je prísne zakázané ukladať do nádob na separáty iný komunálny odpad. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené, je protizákonné a bude kontrolované a sankcionované Mestskou políciou.

 

Na fotografii je obsah zeleného kontajnera na sklo, v utorok, 24.1.2017, na ulici Šúrska, ktorý občania úmyselne vhadzujú komunálny odpad do kontajnerov určených na separáty. Tento kontajner bol vyvezený z uvedeného dôvodu spoločne s komunálnym odpadom

 

sklo_s_popisom

30.01.2017

Mesto Svätý Jur oznamuje pre záujemcov predávať na Svätojurských hodoch 2017

 

Opatrenia pre predajcov

Žiadosť o povolenie - užívanie dočasného trhového miesta počas hodov 2017

20.01.2017

Západoslovenská distribučná, a.s Bratislava, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS,a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zák.č.251/2012 Z.z. v platnom znení

18.01.2017

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia – právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, na povinnosť nahlásiť do 15.2.2017 údaje o spotrebe palív za rok 2016.

 

VZN č. 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ čl.3, ods.3:

„Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, podľa prílohy č. 2 tohto VZN.“

 

(Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.)

Úradná tabuľa

15.02.2017 - 22.03.2017
29.12.2016 - 28.02.2017