Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

04.03.2015

 

Pozvánka

 

 

 

na informatívne stretnutie ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

 

 

Národná diaľničná spoločnosť a.s. si Vás dovoľuje pozvať na informatívne stretnutie s vlastníkmi pozemkov dotknutých výstavbou diaľnice D4, ktoré sa uskutoční vo Vinohradníckom dome, Dr. Kautza 9 - prízemie v pondelok

 

16. marca 2015 o 18.00 hod.

 

Na stretnutí budú vlastníci dotknutých pozemkov oboznámení so záberom pozemkov  a s postupom pri majetkovoprávnom vysporiadaní.

                                                                                 

03.03.2015

Mesto Svätý Jur oznamuje, že zápis do materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Svätý Jur pre rok 2015/2016 sa uskutoční 12.3.2015 od 9.00 do 12,0 hod a od 14,00 do 17,00 hod v budove bábkového divadla Dr. Kautza 9

 

žiadosť o prijatie dieťaťa

MS

03.03.2015

Jarné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročné jarné upratovanie

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 10.03.11.03.2015 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 12.03.2015 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 17.03.2015 na lokalite ul. Hradištná; dňa 18.03.2015 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 19.03.2015 na ul. Hergottova; dňa 24.03.2015 na ulici Bernolákova; dňa 25.03.2015 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 26.03.2015 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov a Upozornenie

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 14.03.2015 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s.. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta Svätý Jur, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 30402/ 49 202 304 .

25.02.2015

Mesto Svätý Jur si Vás v spolupráci si MC Piškotka dovoľuje pozvať na 1.Svätojurský detský  maškarný ples

kedy: 8. 3. 2015  od 15.00 hod

kde : MC Piškotka

Prostredná ul. 47

WEB-PLAGAT-PISKOTKA-MASKARNY

06.02.2015

srdečne Vás pozývame do múzea na  cyklus rozprávaní   z histórie nášho mestečka 18. 2. ..

 Historicky-1.

04.02.2015

Oznam mestského úradu pre predajcov počas Svätojurských hodov 2015 :

 

-          Organizačný poriadok pre usporiadanie Svätojurských hodov 2015

-          Opatrenia pre predajcov – Svätojurské hody 2015,

-          Žiadosť o užívanie trhového miesta počas Svätojurských hodov 2015.

-          ponuka na účinkovanie atrakcií počas Svätojurských hodov 2015

 

Upozornenie pre záujemcov : Podanie žiadosti je možné do  13 .03.2015 a nezakladá právo na pridelenie trhového miesta.

27.01.2015

Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ

 

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
  • Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy
  • Znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a výkazníctva 
  • Znalosť podvojného účtovníctva – pokročilý
22.01.2015

Zákon č.293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) s účinnosťou od 2.1.2015

 

Novela stavebného zákona zavádza zmeny pri REKLAMNÝCH STAVBÁCH :

viac po kliknutí na nadpis

19.01.2015

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svätý Jur č. 3/2014  § 8 /1/ môže mesto znížiť poplatok za odpady na rok 2015 o 25 %

 

a) fyzickej osobe staršej ako 70 rokov na základe písomnej žiadosti  poplatníka v príslušnom zdaňovacom období

 

Pre uplatnenie zníženia poplatku treba napísať žiadosť.

Tlačivo TU.

15.01.2015

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú spravuje Mesto Svätý Jur na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľností do 31.1.2015 majú fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2014 :

 

-          nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1.januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností

(nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľností ...),

-          predali nehnuteľnosť a k 1.januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

-          nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (zmena druhu pozemkov, zmena výmery nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia ...).

 

VIAC po kliknutí na nadpis

Úradná tabuľa

26.02.2015 - 15.05.2015
16.02.2015 - 31.12.2015
04.08.2014 - 28.08.2015