Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

27.01.2015

Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ

 

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
  • Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy
  • Znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a výkazníctva 
  • Znalosť podvojného účtovníctva – pokročilý
25.01.2015

Mesto Svätý Jur oznamuje, že zápis do materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Svätý Jur pre rok 2015/2016 sa uskutoční 12.3.2015 od 9.00 do 12,0 hod a od 14,00 do 17,00 hod v budove bábkového divadla Dr. Kautza 9

 

žiadosť o prijatie dieťaťa

MS

24.01.2015

Potraviny Samoška na Dukelskej ul. príjmu predavačku do trvalého pracovného pomeru. Záujemkyne sa môžu informovať priamo v predajni u vedúceho

 

Michal Hupka

22.01.2015

Zákon č.293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) s účinnosťou od 2.1.2015

 

Novela stavebného zákona zavádza zmeny pri REKLAMNÝCH STAVBÁCH :

viac po kliknutí na nadpis

21.01.2015

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  355/140/2015/Fiam                                                                     Vo Svätom Jure, dňa 21.1.2015

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam

Rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  27. 1. 2015  (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č. dv. 5

 

 

Ing. Šimon Gabura

                                                                                                        Primátor mesta

19.01.2015

Mesto Svätý Jur vyhlasuje

konkurz na voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia : učiteľ/ka materskej školy

-          Pedagogická činnosť v súlade s § 13 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z. učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

 

Miesto výkonu práce : Materská škola, Bratislavská č. 50, 900 21 Svätý Jur

 

Konkurz sa uskutoční dňa 26.01.2015 o 8.00 hod. na MsÚ, Prostredná č. 29. Svätý Jur. Účasť na konkurze je povinná. Uchádzači nebudú na konkurz písomne pozývaní.

 

Kontaktná osoba :  Bc. Ľubica Lackovičová, referent EO MsÚ, t.č. 02/4920231002/49202310 

 

 

19.01.2015

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svätý Jur č. 3/2014  § 8 /1/ môže mesto znížiť poplatok za odpady na rok 2015 o 25 %

 

a) fyzickej osobe staršej ako 70 rokov na základe písomnej žiadosti  poplatníka v príslušnom zdaňovacom období

 

Pre uplatnenie zníženia poplatku treba napísať žiadosť.

Tlačivo TU.

15.01.2015

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú spravuje Mesto Svätý Jur na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľností do 31.1.2015 majú fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2014 :

 

-          nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1.januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností

(nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľností ...),

-          predali nehnuteľnosť a k 1.januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

-          nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (zmena druhu pozemkov, zmena výmery nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia ...).

 

VIAC po kliknutí na nadpis

15.01.2015

AINova otvara kurzy anglickeho, nemeckeho a spanielskeho jazyka pre dospelych aj mladez. Prihlasit sa mozete v Informacnom centre na Prostrednej 64 vo Svatom Jure.

12.01.2015

     Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

     Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

 

viac po kliknutí na nadpis