Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.10.2016
20.10.2016
12.10.2016

OZNAM

 

Mesto Svätý Jur  ako obstarávateľ Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014  oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur č. 02/2014 

ako strategický dokument podlieha tzv. povinnému hodnoteniu

 

10.10.2016

Jesenné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jesenný zber odpadu.

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 25.10.26.10.2016 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 27.10.2016 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 11.10.2016 na lokalite ul. Hradištná; dňa 12.10.2016 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 13.10.2016 na ul. Hergottova; dňa 18.10.2016 na ulici Bernolákova; dňa 19.10.2016 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 20.10.2016 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov a Upozornenie

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 15.10.2016 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s.. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta Svätý Jur, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.

06.10.2016

Mesto vyhlasuje voľné pracovné miesta

 

Podrobnosti nájdete po kliknutí na požadovanú pracovnú pozíciu

1) upratovačka v MŠ

2) učiteľka MŠ

3) robotník - šofér

03.10.2016

 Pozývame Vás na:

 

12. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2016
Jesenná Cena Sporka

Majstrovstvá západnej oblasti v orientačnom behu na dlhej trati

 

Dátum konania:       22.10.2016 (sobota)

Usporiadateľ:          Klub orientačného behu KOBRA Bratislava

Klasifikácia:            Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným poradím KS.

Zhromaždisko:        Svätý Jur, Infocentrum AINova resp. dvor Pož. zbrojnice Horné predmestie (bude značené od kruhového objazdu vo Svätom Jure)

Prezentácia:             22.10.2016,  09,00 – 10,00 hod.

Štart:                        000 = 11,00 hod.

08.09.2016

Mestský úrad vo Svätom Jure plánuje v mesiaci október vykonať opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.

Zároveň prosíme občanov,  ak viete o nejakom výtlku vo svojom okolí, nahláste nám ho.

Prosíme o určenie ulice,  číslo najbližšieho domu, prípadne nejaký popis, či fotografiu predmetného výtlku.

 

Uvedené môžete oznámiť na Mestský úrad osobne, alebo elektronicky  msu@svatyjur.sk

 

ĎAKUJEME

31.08.2016

Mesto Svätý Jur oznamuje, že začalo v zmysle § 31 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať upravený  návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014. Prerokovanie upraveného návrhu je potrebné vzhľadom na podstatné zmeny, ktoré vyplynuli v rámci prerokovania pôvodného návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014

 

Upravený návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 sa bude prerokovávať v termíne od   5. septembra 2016 do  4. októbra 2016.  S upraveným návrhom Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 sa môžete podrobne oboznámiť počnúc dňom 5. septembra 2016 na Mestskom úrade Svätý Jur počas celej doby jeho prerokovávania, do 4. októbra 2016. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 končí dňa 4.októbra 2016.            .

03.04.2016

Ako postupovať pri nakladaní s odpadovými pneumatikami.

 

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z., priniesol niekoľko noviniek pri nakladaní s odpadovými pneumatikami.

 

  1. Odpadové pneumatiky už nie sú súčasťou komunálneho odpadu.
  2. Konečný spotrebiteľ, či používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi, alebo predajcovi pneumatík. (pneuservis, autoservis)
  3. Distribútor musí od konečného spotrebiteľa pneumatiky bezplatne odobrať bez ohľadu na vek a značku pneumatík.
  4. Spätný zber pneumatík nie je viazaný na kúpu nových pneumatík.

 

 Distribútorom pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

15.02.2016

 

Vážení spoluobčania,

pozývame Vás dňa 17.2.2016  v stredu o 20:00 hodine na námestie vo Svätom Jure, kde bude slávnostne odovzdané nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru nové hasičské vozidlo a protipovodňový príves. Techniku odovzdá našim hasičom podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák. Okrem nového auta a techniky sa budete môcť zoznámiť aj s členmi Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Jure.

Úradná tabuľa

21.10.2016 - 31.10.2016
21.10.2016 - 31.10.2016
12.10.2016 - 31.10.2016