Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 20. 09. 2023

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 Sp. zn.: 13895/1019/2023/Hor.                                    Vo Svätom Jure, dňa 12. 09. 2023

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  20. 09. 2023 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

  1. Schválenie programu rokovania

   

  1. Pracovné komisie
2.1  Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
2.2  Voľba overovateľov zápisnice
2.3  Voľba návrhovej komisie
 1.  

  1. Interpelácie

   

  1. Hlavný kontrolór mesta
 1.  

  1. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur
 1.  

  1. Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur
 
 7. Rôzne
 
 1.  

  Záver

 

Ing.  Šimon Gabura                                                               primátor mesta