Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 07. 02. 2024

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp. Zn.:  888/346/2024/Hor.                                    Vo Svätom Jure, dňa 31. 01. 2024

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur,

ktoré sa uskutoční dňa  07. 02. 2024 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.  Pracovné komisie

2.  Schválenie programu rokovania

2.1.  Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
2.2.  Voľba overovateľov zápisnice
2.3.  Voľba návrhovej komisie 

3.  Interpelácie

4.  Hlavný kontrolór mesta

5.  Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur

6.  Rôzne

6.6.  Rôzne

Záver

 

Ing.  Šimon Gabura
primátor mesta v. r.